De Stichting

Stichting FloorPlay

In 2006 werd het eerste zaadje gepland voor het opzetten van de opleiding FloorPlay In Nederland. Op dat moment organiseerde Rino amsterdam het DIR/Floortime congres in Artis waar Stanley Greenspan en Serena Wieder spraken. 

Inmiddels geniet FloorPlay steeds meer bekendheid in Nederland en profiteren steeds meer ouders met hun (jonge) kind van deze mooie behandelmethode. 

Om de kwaliteit van FloorPlay te kunnen waarborgen, de methodiek verder te kunnen ontwikkelen en kennis te delen met ouders en professionals, is 27 mei 2019 de Stichting FloorPlay opgericht.

Professionals die werken met (jonge) kinderen en hun ouders kunnen bij ons terecht voor informatie over FloorPlay en voor het delen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van FloorPlay.

Doelstellingen

De Stichting FloorPlay, zoals in de oprichtingsstatuten beschreven, stelt zich ten doel:

  • De methodiek “FloorPlay” te beschrijven, de kwaliteit te waarborgen en verder te ontwikkelen.

  • De deskundigheid van professionals met betrekking tot de FloorPlay methodiek te bevorderen.

  • Kennis over en ervaring met de methodiek FloorPlay te delen met een breder publiek.

  • De methodiek FloorPlay beschikbaar te stellen voor ouders en professionals die te maken hebben met jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen; ­en voorts alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

het bestuur

Drs. Marieke van Dam

voormalig directeur van de RINO Amsterdam (voorzitter)

Drs. Lies Ruiter

afdelingshoofd nascholing & opleidingen RINO amsterdam (penningmeester)

Drs. Natasja van Kollenburg

gz-psycholoog, FloorPlay-specialist (secretaris)

Dr. Claudine Dietz

klinisch psycholoog, IMH-specialist, FloorPlay-specialist (algemeen bestuurslid)

Drs. Judith Hoevenaars

gz-psycholoog, speltherapeut, FloorPlay-specialist, IMH-specialist i.o. (algemeen bestuurslid)

activiteiten van Stichting FloorPlay

De activiteiten van Stichting FloorPlay om deze doelen te bereiken, volgens de oprichtingsstatuten:

  1. Het voeren van registers van in de FloorPlay opgeleide professionals. 
  2. Het (doen) organiseren van opleidingstrajecten en congressen, zo mogelijk in samenwerking met RINO amsterdam. 
  3. Het inrichten en beheren van een website waarop kennis gedeeld wordt en ouders en professionals met elkaar in contact kunnen komen.

  4. De methodiek FloorPlay te beschrijven en zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. 
  5. Materiaal ter ondersteuning van de methodiek te (doen) ontwikkelen en beschikbaar te stellen.

De stichting heeft geen winstoogmerk en dient uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang.

FloorPlay register

De stichting erkent twee opleidingsroutes die leiden tot registratie in het register. Dit zijn de basisopleiding tot FloorPlay begeleider en de Verdiepingsopleiding tot FloorPlay specialist, beiden aangeboden door RINO amsterdam. 

In de registers kunnen collega hulpverleners en ouders goed opgeleide hulpverleners vinden.