Werkgroepen

Invulling werkgroepen

Een van de doelstellingen van de Stichting FloorPlay is kennis en ervaring op het gebied van FloorPlay delen. Om daar een platform voor te creëren faciliteert de Stichting FloorPlay werkgroepen die bestaan uit FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten die zich buigen over bepaalde -aan FloorPlay- gerelateerde- thematiek. Denk aan het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal over FloorPlay, een congres-commissie en de toepassing van FloorPlay binnen zorginstellingen of vanuit een eerstelijns hulpverleningspraktijk.
Op dit moment is er één werkgroep actief en dat is de werkgroep Produktontwikkeling en voorlichtingsmateriaal.

Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, Psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan. Vaak worden de ouders gecoacht door een FloorPlay-specialist zodat zij zelf leren om FloorPlay toe te passen in interactie met hun kind. Soms zetten ouders daarnaast een FloorPlay-begeleider in om extra met hun kind te spelen op de FloorPlay-manier. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assessment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.