Cursussen

Hoe ziet de opleiding eruit?

De FloorPlay basisopleiding leidt op tot FloorPlay begeleider. Een FloorPlay begeleider werkt binnen een klinische setting op een behandelgroep of individueel met kinderen. Zij/hij voert FloorPlay spelbehandeling zelfstandig uit, in nauwe samenwerking met een collega FloorPlay specialist. 

De FloorPlay specialist volgt een verdiepende opleiding na de basisopleiding. Zij/hij kan zelfstandig een diagnostisch profiel opstellen, rekening houdend met het individuele profiel van het kind en de mogelijkheden met betrekking tot de context. De FloorPlay specialist coacht ouders en/of collega’s in het toepassen van FloorPlay principes. 

Wie kunnen deelnemen aan de opleiding?

Professionals met als opleidingsniveau minimaal HBO en die werkzaam zijn op het gebied van het jonge kind, kunnen deelnemen aan de opleiding.  

De opleiding tot FloorPlay-begeleider is geschikt voor die hulpverleners die veelal zelf met het kind werken, individueel of binnen een groep, en hierbij FloorPlay willen gebruiken. 

De opleiding tot FloorPlay-specialist is gericht op het leren vertalen van de methode naar ouders. Het accent ligt op het leren coachen van ouders in het toepassen van FloorPlay in interactie met hun kind om spelenderwijs de ontwikkeling te stimuleren.

  Waartoe leidt de opleiding?

  Mensen die de opleiding tot FloorPlay-begeleider of FloorPlay-specialist bij de RINO amsterdam hebben gevolgd, kunnen zich laten registreren in respectievelijk het register voor FloorPlay-begeleiders en FloorPlay-specialisten.

  Een FloorPlay begeleider werkt meestal direct met het kind op bijvoorbeeld een therapeutische groep. 

  Een Floorplay-specialist coacht de ouder in het toepassen van FloorPlay. 

  Een FloorPlay-begeleider zal vooral zelf FloorPlay in interactie met een kind toepassen, bijv. als pedagogisch behandelaar in een behandelgroep of als vaktherapeut (bijv. Speltherapeut, Psychomotore therapeut). Ook kan deze in gezinnen ondersteuning bieden als FloorPlay-begeleider door zelf de speelse interactie met het kind aan te gaan. Vaak worden de ouders gecoacht door een FloorPlay-specialist zodat zij zelf leren om FloorPlay toe te passen in interactie met hun kind. Soms zetten ouders daarnaast een FloorPlay-begeleider in om extra met hun kind te spelen op de FloorPlay-manier. De FloorPlay-begeleider is in staat een goede inschatting te maken van het ontwikkelingsniveau van een kind, rekening houdend met het individueel biologisch profiel en de relatie met de ouders/verzorgers en hierop aan te sluiten met FloorPlay.

  Een FloorPlay-specialist heeft zich verder verdiept en ontwikkeld in de FloorPlay-methode en kan ook ouders, medewerkers en FloorPlay-begeleiders begeleiden en coachen. De FloorPlay-specialist is opgeleid om een heel FloorPlay-traject op te zetten en uit te voeren; van uitgebreide assessment van het unieke D-I-R profiel en opstellen van het behandelplan, tot het overbrengen van de FloorPlay-methode op ouders en professionals en het praktisch begeleiden/coachen van ouders en eventueel andere betrokkenen.